ONDERZOEK

Verbeelding in transities

Met behulp van de subsidieregeling SPRONG wordt het onderzoeksproject 'Verbeelding in Transities' uitgevoerd. Hierin werkt een overkoepelende onderzoeksgroep van negen deel-onderzoeksgroepen vanuit vier hogescholen samen in het Centre of Expertise for Creative Innovation om creatieve methoden te onderzoeken en te ontsluiten voor maatschappelijke vraagstukken.

BETROKKENEN​

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool van Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland, Gemeente Amsterdam, KNAW, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Stichting AMS, Stichting De Waag Society, Stichting Imagine Identity and Culture, The Beach

LOOPTIJD

8 jaar

KEMs

‘Creativiteit maakt verandering mogelijk.’

De maatschappelijke uitdaging

In toenemende mate vraagt de wereld om verandering. Hoe moeten we nu en in de toekomst omgaan met de energietransitie, de voedseltransitie, de veiligheidsopgave, de informatiesamenleving, klimaatadaptatie, polarisatie, etc.? Dat zijn enorm ingewikkelde opgaven, die vragen om een multidisciplinaire aanpak. De culturele en creatieve sector speelt hierin ook een grote rol, maar de unieke waarde en impact van kunst en creativiteit moet nog veel duidelijker op alle maatschappelijke agenda’s komen.

Creativiteit maakt verandering mogelijk. Het scheppend vermogen van het individu en de samenleving wordt gesterkt door de kunsten, de creatieve industrie en de ontwerpsector. Creativiteit helpt ons begrijpen wat er aan de hand is en stelt ons in staat om te bedenken hoe daarmee het best om te gaan. Creativiteit maakt ruimte om problemen vanuit nieuwe, ontregelende en niet-oplossingsgerichte invalshoeken te zien en te benaderen.

Verbeeldingskracht is nodig om ‘buiten de bubbel’ te treden. Met verbeeldingskracht kunnen mensen zich, individueel of collectief, een voorstelling maken van een ‘andere’ toestand. Dit is noodzakelijk om inclusieve participatie mogelijk te maken. Door te verbeelden, te ervaren en te voelen creëren we nieuwe scenario’s voor de toekomst. Niet alleen om oplossingen te bieden maar ook om bestaande problemen bloot te leggen.

Het onderzoek

De onderzoekers zetten diverse ontwerpende, artistieke en makende benaderingen in, testen ze, laten de effecten meten en stomen ze klaar voor opschaling als key enabling methodologies (KEMs). Als dit goed lukt, dan kunnen deze KEMs zorgen voor nieuwe perspectieven op werk voor de creatieve en culturele sector. Om dit te organiseren is een ruim uitvoeringskader met zes werkpakketten ontworpen, bestaande uit:

  1. observatorium – Het organiseren van leerbijeenkomsten waar onderzoekers en partners creatieve methodieken samen kunnen ervaren, kennis en expertise erover met elkaar kunnen delen, zich kunnen verdiepen in elkaars werkomgevingen, contexten, behoeftes, verwachtingen en taal.
  2. werkplaatsen – Het investeren in lokale kwartiermakers op zes plekken in de stad Amsterdam die werkplaatsen inrichten waar creatieve methodieken ingezet kunnen worden in praktijkvragen.
  3. interventie onderzoek – Het wetenschappelijk kader dat zorgt voor juiste data verzameling, analyse en het zorgdragen voor empirisch bewijs aangaande de werking van de creatieve methodieken.
  4. kenniscirculatie – Het breder verspreiden van de resultaten, bereiken en inschakelen van andere belangrijke stakeholders en verbreden van het platform;
  5. onderwijs – Het vervlechten van de werkzaamheden in het hoger beroepsonderwijs door het inzetten van docenten en studenten.
  6. management – Het faciliteren van optimale inrichting en monitoring van de uitvoering van alle doelen, en het effectief organiseren van alle activiteiten.

Het resultaat

Momenteel is het project nog in uitvoering.
Kijk voor meer informatie op https://www.coeci.nl/s/.